Nieuwsbrief CAO 20220623

Beste Leden,

 

Hierbij ontvang je de tekst van het onderhandelingsresultaat voor de CAO Rijk 2022-2024 zoals dat vandaag beschikbaar is gekomen (klik hier voor de tekst). Jan Hut, onze onderhandelaar namens de CMHF, licht het akkoord hieronder toe.

Het bestuur van de VHMF zal je de komende week de vraag voorleggen of je akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO en aangeven met welk advies het bestuur het akkoord voorlegt. Op dinsdag 28 juni 2022 om 14:00 licht Jan Hut het akkoord nader toe via Webex.

Het bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

Toelichting

Hoofdlijnen

Onlangs is een resultaat bereikt voor de cao Rijk met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. De vormgeving is vergelijkbaar met die van de andere kabinetssectoren, dat wil zeggen een lange looptijd gecombineerd met een gedifferentieerde loonsverhoging.

Deze differentiatie leidt ertoe dat de onderkant van het loongebouw er meer op vooruit gaat dan de bovenkant. Dit effect ontstaat doordat in 2022 naast een procentuele loonstijging gewerkt wordt met een vast bedrag van 75 euro waarmee de schaalbedragen worden verhoogd. Voor 2023 en 2024 zijn dit alleen percentages waarmee de schaalbedragen worden verhoogd.

Eveneens significant in het akkoord is dat na jarenlange discussie de PAS wordt omgebouwd naar een opbouwsysteem van extra in te zetten IKB verlofuren. De facto houdt dit in een afschaffing op termijn van de PAS. Deze gaat evenwel gepaard met een ruim overgangsrecht, dat voor degenen die niet met de PAS zijn of wilden gaan zonder meer gunstig is.

De categorie 50-plussers behouden volgens het overgangsrecht de PAS in volle omvang als ze hiervoor kiezen. In volle omvang betekent dit de PAS-regeling zoals deze luidde in 2021, dus inclusief de mogelijkheid op latere leeftijd gebruik te maken tegen gunstiger voorwaarden. Tussen 45 en 50 jaar bouwt het recht af. Onder de 45 jaar is er geen keuzemogelijkheid meer en valt men in de nieuwe regeling, waarbij de categorie 40-/45-jarigen nog extra IKB-uren krijgt naast de standaard 64 uren.

Een 45-plusser zal zijn keuze wel tijdig voor 1 januari 2023 kenbaar moet maken.

De derde hoeksteen van dit akkoord is de invoering van meeroosteren als leidend systeem. Dit is voor onze achterban minder interessant.

 

Speerpunten

Bij de start van de onderhandelingen hebben de bonden gezamenlijk drie speerpunten benoemd: loon, RVU en sociale veiligheid.

 

Loon

Het mag duidelijk zijn dat alleen de absolute onderkant (schalen 1 en 2) zich mogen verheugen op een loonstijging die het inflatieniveau bijhoudt. De reden hiervoor is dat het minimumloon is opgetrokken naar 14 euro. Een ontwikkeling die de VCP c.q. CMHF op zich altijd heeft voorgestaan.

De 2,5% + 75 euro in juli dit jaar leidt tot een gewogen gemiddelde over de diverse schaalbedragen in 2022 van 4,36%. De eenmalige uitkering in 2022 in december van bruto 450 euro is in gewogen termen circa 1,5% (voor hogere schalen richting 1%).

In 2023 worden de salarissen in april verhoogd met 3% en is er eveneens gelijktijdig een eenmalige uitkering van bruto 450 euro.

2024 kent alleen een verhoging van 1,5% op 1 januari. Looptijd van de cao is tot 1 juli 2024. Het is lastig om daar nu al een kwalificatie van te geven (‘for better and for worse”).

 

RVU

Een RVU-regeling, voor een eerder uitstroom uit dienst volgens het Pensioenakkoord, wordt per 1 januari 2023 opgenomen in deze CAO, echter met nauwe vereisten.

Vereist zijn 43 ABP-dienstjaren waarvan minimaal 10 in dienst van de sector Rijk.

Ruim 3000 medewerkers kunnen hier in theorie voor deze RVU-regeling in aanmerking komen. Omdat de vereisten vrij strak zijn, is er nog een escape opgenomen voor een individuele RVU onder specifieke voorwaarden.

 

Sociale veiligheid

In het kader van de versterking van de sociale veiligheid komt er een drieslag in de vorm van:

- Vertrouwenspersonen die de werknemer mentale ondersteuning gaan bieden.

- Elk departement experimenteert met een Onafhankelijke voorziening met doorzettingsmacht (ombuds-functionaris/personeelsraadgever)

- Elk departement zorg voor toegankelijkheid van haar medewerkers tot een Externe onafhankelijke integriteitscommissie, uiterlijk per 1 juli 2023.

 

Overig

Zoals gebruikelijk kent het akkoord nog een groot aantal zaken die deels mede van technische aard zijn. Ik wil hier een paar noemen waarvan ik denk dat die voor CMHF-leden van belang zijn.

 

Eed en Belofte

De CMHF is, samen met de Stichting Beroepseer, zeer begaan met het ambtelijk vakmanschap. Het onderwerp Eed en Belofte maakt onlosmakelijk onderdeel hiervan uit. Materieel regelt de passage uit het akkoord niets, maar legt wel de basis voor verder gesprek.

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid wederzijds gevoeld moet worden. Tweezijdig dus werknemer en werkgever. De tekst in het akkoord is op dit punt niet helder; dit zal worden geëxpliciteerd in het verslag en bij de verdere uitwerking.

 

Betaald Ouderschapsverlof

Vastgelegd in dit akkoord is de verhoging naar 100%(!) loondoorbetaling tijdens negen weken indien opgenomen in het eerste jaar (daarna 75%). Deze afspraak Is weliswaar eerder gemaakt maar krijgt een plek in dit akkoord.

 

Vakbondsverlof

Leden krijgen recht op 8 uur per jaar voor deelname aan de algemene ledenvergadering van hun bond.

Nieuwsbrief 20220422

VHMF - ALV en symposium

Eergisteren, 21 april 2022, vonden de Algemene Ledenvergadering en ons symposium plaats.

Het symposium, onder de titel “Data: Goed of Fout”, leerde de aanwezigen veel over een kant van de Belastingdienst en de Douane die niet tot het dagelijks werk van de meeste leden behoort. Alle dank aan dagvoorziter Hans Gribnau, de sprekers en de symposiumcommissie!

Het symposium werd afgesloten met een bijdrage van onze SG, Bas van den Dungen, die zijn opvattingen over AI en data weergaf en die op open wijze met de zaal de positie van het Ministerie van Financiën besprak.

De door onze voorzitter Jurjen Glazenburg uitgesproken Jaarrede treft u hierbij aan.(Klik hier voor de jaarrede)

Drie bonden-brief over BOOS

Op 22 februari hebben onze CMHF vertegenwoordigers een brief gezonden aan de Minister naar aanleiding van de oproep van BOOS om met namen van individuele ambtenaren te komen die schuldig zouden zijn aan de toeslagenaffaire. Wij hebben daarin onze ongerustheid uitgesproken en de Minister aangesproken op onder andere haar ministeriële verantwoordelijkheid. Wij willen dat de dienstleiding voor jullie gaat staan! Naar aanleiding van deze brief hebben wij op 9 maart een gesprek met de SG Bas van den Dungen gevoerd. Dit was een goed gesprek waarin we samen concludeerden dat meer mogelijk is en meer gedaan moet worden. Gedateerd 14 april hebben wij ook nog een schriftelijke reactie gekregen, die jullie als bijlage aantreffen. Het is een goede samenvatting van het gesprek, en verwijst naar een eerste actie van staatssecretaris Van Rij. Hiermee is het vraagstuk wat ons betreft niet afgerond. Het is daarom goed om te weten dat er voor 16 mei een gesprek met de Minister en staatssecretarissen gepland staat, zodat we verder in gesprek kunnen blijven over wat er nu concreet nog meer kan gebeuren. Want wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, kan niet binnen een korte periode worden hersteld. Daar moet regelmatig en voor een langere periode veel aandacht voor blijven. Het is goed om te zien dat we als vakbonden hierover op indringende wijze met de ambtelijke en politieke leiding in gesprek kunnen zijn. We houden jullie op de hoogte.

Klik hier voor de brief

 

Nieuwsbrief 20220222 - oproep aan Minister over BOOS

Beste lid van de VHMF

Drie vakbonden, de CHMF, het FNV en de CNV, hebben gisteren een brief gestuurd aan de Minister van Financiën naar aanleiding van de oproep van het YouTube-kanaal BOOS.

Nieuwsbrief 20220114

Beste lid van de VHMF

 

Het bestuur van de VHMF wenst je een goed en gezond 2022!! Graag zien we jullie weer in levenden lijve bij één van onze events. Voorlopig kan dat nog niet, maar we zien er naar uit!

 

Facturen 2022

Een goed voornemen van het bestuur is om je zo snel mogelijk te voorzien van een factuur voor de contributie over 2022. Mocht je via inhouding betalen (graag!!) dan kun je deze gebruiken als bewijs bij het vragen van een vergoeding voor de contributie onder IKB (zie handleiding ). Betaal je niet via inhouding, omdat je bijvoorbeeld postactief bent, dan kun je op eenvoudige wijze de factuur betalen via iDeal. Kijk dan ook nog even of nog een eerdere contributie per ongeluk onbetaald is gebleven.

We werken er hard aan om je nog deze maand van een factuur te kunnen voorzien.

 

Save the date CMHF webinar "BIJZONDER NORMAAL - De ambtelijke eed als anker voor goed ambtelijk vakmanschap en goed werkgeverschap"

Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vorig jaar wordt de rechtsverhouding van de ambtenaar bij de overheid beheerst door het civiele arbeidsrecht. Deze “normalisering” vindt zijn grenzen in het bijzondere karakter van het werk van de ambtenaar. Dat bijzondere karakter wordt onder andere uitgedrukt in de ambtseed die iedere ambtenaar bij zijn aanstelling dient af te leggen. Wat betekent de WNRA voor de ambtelijk eed? Hoe kijken ambtenaren zelf naar de eed? En wat vraagt de eed van overheidswerkgevers?

Deze vragen staan centraal in het webinar dat de sector Rijk van de CMHF en Stichting Beroepseer op 24 januari 2022 organiseren van 15.30 tot 17.00 uur (inloop 15.15 uur). In dit interactieve webinar verzorgt Jacques Dijkgraaf een inleiding over de verschillende aspecten van de ambtseed en wisselt hij graag met jou van gedachten over de ambtelijke eed als anker voor goed ambtelijk vakmanschap en goed werkgeverschap. Jacques Dijkgraaf is sinds 2001 werkzaam als advocaat op het gebied van het arbeidsrecht en het onderwijsrecht. Daarvoor was hij werkzaam voor de sector Rijk van de CMHF. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ambtenaren (Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten), bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

 

Vraag aan leden

In het kader van een onderzoek naar de gang van zaken van het gebruik van een door de werkgever verstrekte auto (niet dienstauto) vragen wij leden die daar een mening/ervaring over hebben zich bij ons te melden.

 

Vacature bestuursleden

De VHMF is op zoek naar ondersteuning. Van bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester, maar wellicht ook op andere wijze. Wil je bijdragen aan de vereniging? Laat dan van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanwege de samenstelling van het bestuur, nodigen we vrouwelijke kandidaten van harte uit zich te melden, maar uiteraard is iedereen welkom.

 

Het bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

       

 

Nieuwsbrief 20211231

Beste lid van de VHMF

De afgelopen weken is het bestuur van de VHMF regelmatig door leden aangesproken over de schadevergoedingsregeling in het kader van de Toeslagenaffaire. Hierover moet het bestuur het volgende van het hart.

Naar aanleiding van onder andere het nieuws over de compensatieregeling Toeslagen roept de VHMF de leiding van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane ook zelf meer aan herstel van vertrouwen in de Belastingdienst te werken. Door de Belastingdienst, Toeslagen en Douane zich afzonderlijk te laten profileren bijvoorbeeld: de Belastingdienst is niet gelijk aan de politiek en de door de Dienst uit te voeren regelgeving. Persberichten van de Belastingdienst moeten met name zien op uitvoering en onderscheiden zich dan ook van die van het Ministerie van Financiën dat een bredere invalshoek kent. En door de media meteen om rectificatie te vragen: niet alleen bij onjuiste berichtgeving, maar ook op die identificatie van de Belastingdienst met de uit te voeren regel.

En natuurlijk gaan het bestuur van de VHMF er vanaf nu vanuit dat de leiding zich achter de dienst en de medewerkers opstelt en dit soort berichten onmiddellijk scherp zal beantwoorden. (lees de gehele oproep hier)

Het bestuur van de VHMF wenst je een goed uiteinde en alvast een gelukkig 2022!