De Vereniging

De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën is een beroepsvereniging van academisch gevormden en hbo'ers bij de Belastingdienst, DG Toeslagen, de Douane en het kerndepartement.

De VHMF bestaat feitelijk al sinds 1873. Na de fusie van de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijksbelastingen, de Koninklijke Broederschap van Ontvangers en de Vereniging van Overheidsaccountants is in 1993 de huidige organisatie tot stand gekomen. Met ruim 1350 leden is de organisatiegraad van de VHMF hoog te noemen. 

De VHMF stelt zich tot doel:
1. bevorderen onderlinge verstandhouding;
2. leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke disciplines van de leden;
3. belangenbehartiging.

Hoe bereikt de VHMF haar doelstellingen

1. Bevorderen onderlinge verstandhouding
De vergaderingen die door de VHMF worden georganiseerd (tweemaal regionaal en eenmaal centraal) gaan uit van gedachtewisselingen en elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. De vergaderingen (vaak afgesloten met een borrel) bieden daarom de gelegenheid collega's ook eens in een ander verband te ontmoeten. Het onvolprezen en in 2009 geheel nieuw ontworpen magazine van de Vereniging "Informatief" is een spreekbuis voor de leden. Er wordt aandacht besteed aan alle werkvelden. Tijdens de jaarlijkse seniorendag voor 55-plussers blijkt telkens de blijvende betrokkenheid bij de Belastingdienst. Actieven en post-actieven praten bij en halen herinneringen op tijdens een goed georganiseerde en gezellige dag.

2 Leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke disciplines van de leden
Commissies van leden hebben de afgelopen jaren regelmatig VHMF-rapporten gemaakt waarvan de concepten zoveel mogelijk in de Vereniging worden besproken. Zo kregen in de pers veel aandacht de rapporten "Voldoening op aangifte" en "Verzelfstandiging". Ook worden wetsvoorstellen becommentarieerd.

3. Belangenbehartiging
De Vereniging is aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere functionarissen (CMHF). De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP is, na FNV en CNV, de derde Nederlandse vakcentrale. De CMHF onderhandelt mede namens de Vereniging over de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren. Verder is de CMHF via onder meer onze leden vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld het departementaal georganiseerd overleg, (DGO) OR en DOR. . Het hoofdbestuur van de Vereniging probeert verder op verschillende wijzen de gemeenschappelijke, persoonlijke, ambtelijke en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen. Via ons magazine "Informatief" of via een nieuwsbrief per e mail worden de leden geïnformeerd over ontwikkelingen op deze terreinen.

Structuur van de VHMF

Het hoofdbestuur van de Vereniging bestaat momenteel uit 5 leden. De VHMF is onderverdeeld in regionale afdelingen met elk een afdelingsbestuur. Ieder lid wordt in een afdeling ingedeeld naar woonplaats (of op verzoek naar werkplek). Tweemaal per jaar wordt in de afdelingen een afdelingsvergadering gehouden. Het hoofdbestuur is daarbij door een van de bestuursleden vertegenwoordigd. De afdelingsvergaderingen kennen doorgaans ook een EP-gedeelte dat vaak met een borrel wordt afgesloten.

Eenmaal per jaar is de algemene ledenvergadering. In verband met de bereikbaarheid en de hoge opkomst van de laatste jaren werd deze veelal in Utrecht in de Jaarbeurs gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte volgt een symposium met prominente sprekers. Regelmatig worden deze symposia georganiseerd in samenwerking met de NOB. Diverse malen hebben de symposiumverslagen aanleiding gegeven tot verdere discussie binnen de Vereniging en de belastingdienst maar soms ook daarbuiten.

Lidmaatschap van de Vereniging

Leden kunnen zijn degenen die werkzaam zijn bij het Ministerie van Financiën in een functie op academisch niveau of daartoe een opleiding volgen, dan wel een functie op academisch niveau ambiëren.

Kosten van de Vereniging

Het lidmaatschap kost € 15,30 per maand. De betaling geschiedt automatisch door middel van inhouding door het salarisbureau in Zwolle. Voor post-actieve leden bedragen de kosten € 91,80. Hiervoor wordt een acceptgirokaart toegezonden.

Extra voordelen
Via de CMHF is een collectief verzekeringscontract afgesloten met de OHRA. Dit contract houdt in dat men op vrijwillige basis één of meer verzekeringen met een extra korting kan afsluiten. Voordelen hiervan zijn verder dat de premie maandelijks kan worden voldaan zonder toeslag. Voor de kortingspercentages wordt verwezen naar de speciale webpagina bij OHRA. Bij een uitgebreid verzekeringspakket is het bedrag van de korting zelfs hoger dan de contributie voor de Vereniging.

Statuten (per 23 april 2019).